Useful Kapampangan Expressions

By Alejandro S. Camiling, CPA

English

Kapampangan

Tagalog

Good morning.

Good afternoon, sir.

Good evening, sir/madam.

Good bye

How are you, friend?

Fine 

Thank you 

You are welcome 

What is your name?

My name is ............ 

Where are you from? 

Where do you live?

Yes/No/Perhaps

Please

How much is this? 

Expensive

Cheap

He, She/They

Where are you going?

Where is ...... ?

Who?

What?

Why?

Do you have ...?

Welcome/long live

Peso

Centavo

One

Two

Three

Four

Five

Six

Seven

Eight

Nine

Ten

Stop

Right

Left

Here

There

Big/Small

Hot/Cold

Good/bad

Clean/Dirty

Man/Woman

Husband or wife

Father/Mother

Sister or brother

Child

New Society 

Progress

Village

Citizens council

How many?

Have/don't have

Office

Street

When

When are you leaving?

I'm leaving on...

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Month

January, February, March

April, May, June

July, Agust, September

October, November, December

Yesterday, Today

Tomorrow

Near/Far

Is it far?

Store

Fast/Slow

Clothing

Drugstore

Open/Close

Please sit down

Look

Ask

Where is the restaurant?

Where is the hotel?

I want cigarettes

I want to eat

Let's eat

Beer

Tobacco

Come here

Help me.

A moment please

A little

Enough

Fruits

Delicious

Let's eat

Open the door.

I speak only English

I understand

In front of, behind

Now, immediately

I am in a hurry

Quickly, faster

I am not in a hurry

I am warm, cold

Embrace me

Please close (open)

Hungry, thirsty, sleepy

I am busy

Help! Fire!

Can you help me?

I am looking for ...

I am sorry

It is my fault

What is this called in...?

How do you say ....?

What I am to do?

They are bothering me (us)

Go away

I will call a cop

I have been robbed of ...

I left my wallet

I forgot my ...

May I introduce ....

I am glad to meet you

You are beautiful/ugly

I love you.

I love you, too.

May lightning strike you!

Ouch!

Mayap ayabak.

Mayap a gatpanapun pu.

Mayap a bengi pu.

O sige na/Mako naku

Komusta ka, abe?

Mayap

Salamat pu

Alang nanu naman

Nanu ka lagiu?

Ing lagiu ku .........

Taga nokarin ka?

Noka makatuknang?

Ua/Ali/Siguru

Puede ba/Maliari meng

Magkanu ya ini?

Majal

Mura

Ia/Ila

Noka munta?

Nokarin ya ing...?

Ninu?

Nanu?

Bakit?

Atin kong .....?

Luid

Pesus

Sentimus

Metung

Adua

Atlu

Apat

Lima

Anam

Pitu

Walu

Siam

Apulu

Tuknang (or Para)

Uanan

Kaili

Keni

Karin

Maragul/Malati

Mapali/Marimla

Mayap/Marok

Malinis/Marnat

Lalaki/Babai

Asawa

Tata/Ima

Kapatad

Anak

Bayung sociedad

Progresu

Baryu

Mamuntukan kapulungan

Pilan?

Atin/Ala

Upisina

Kalye

Kapilan

Kapilan ka mako?

Mako ku keng ....

Lunis

Martis

Mierkulis

Uebis

Viernis

Sabadu

Domingu

Bulan

Enero, Febreru, Marso

Abril, Mayo, Junio

Julio, Agosto, Septiembre

Oktubre, Noviembre, Diciembre

Napun, Ngeni

Bukas

Malapit/Marayu

Marayu?

Tindajan

Mabilis/Mabagal

Malan

Botika/Farmacia

Buklat/Saradu

Lukluk kayu

Lauen/Alben

Mangutang

Noya karin ing restauran?

Noya karin ing otel?

Bisa kung sigariliu

Bisa kung mangan

Mangan ta na

Sirbesa

Tabaku

Meka keni/Mekeni

Saupan mu ku

Saguli mu pu

Ditak mu

Ustu na

Frutas

Maniaman

Mangan ta'na

Busni me ing pasbul.

Inglis mu ing salita ku.

Aintindian ku

King arap nang, gulut

Ngeni, ngeni mu rin

Mamirapal ku

Bilisan mu

Eku mamirapal

Malisangan ku, Marimla ku

Kaluan mu ku

Puwede meng isara (busni)

Danupan, mau, mitutundu

Dakal ku gagauan

Saupan yu ku! Silab!

Maliari yu kung supan?

Pantunan ke i ...

Pagkalungkutan ko

Aku ing mikisalanan

Nanu ya ini king... 

Makananu mung sabian

Nanu kaya ing gauan ku?

Guguluan da ku (kami)

Mako ka ken

Maus kung pulis

Pinako de ing kanakung ...

Likuan ke ing pitaka ku

Akalinguan ke ing ...

Pakilala ke i ...

Masaya kung akilala da ka

Malagu ka/matsura ka

Kaluguran da ka

Kaluguran daka naman.

Dipaningalti! .

Aray!

Magandang umaga.

Magandang hapon po.

Magandang gabi po.

Paalam

Kumusta ka, kaibigan?

Mabuti

Salamat po

Walang anuman

Ano ang pangalan mo?

Ang pangalan ko ay .........

Taga saan ka?

Saan ka nakatira?

Oo/Hindi/Siguru

Puede ba

Magkano ito?

Mahal

Mura

Siya/Sila

Saan ka pupunta?

Saan ang .. / Nasaan ang ..?

Sino?

Ano?

Bakit?

Mayroon ba kayong ...?

Mabuhay

Piso

Sentimu

Isa

Dalawa

Tatlo

Apat

Lima

Anim

Pito

Walo

Siyam

Sampu

Hinto (or Para)

Kanan

Kaliwa

Dito

Doon

Malaki/Maliit

Mainit/Malamig

Mabait/Masama

Malinis/Madumi

Lalake/Babae

Asawa

Tatay/Nanay

Kapatid

Anak

Bagong Lipunan

Kaunlaran

Baryo

Barangay

Ilan?

Mayroon/Wala

Opisina

Kalye

Kailan

Kailan ka aalis?

Aalis ako sa ...

Lunes

Martes

Miyerkoles

Huwebes

Biyernes

Sabado

Linggo

Buwan

Enero, Pebrero, Marso

Abril, Mayo, Hunyo

Hulyu, Agosto, Siptyembre

Oktobre, Noviyembre, Disyembre

Kahapon, Ngayon

Bukas

Malapit/Malayo

Malayo ba?

Tindahan

Mabilis/Mabagal

Damit

Botika

Bukas/Sarado

Maupo kayo

Tingnan

Magtanong

Nasaan ang restauran?

Saan naroon ang otel?

Gusto ko ng sigarilyo

Gusto kong kumain

Kumain na tayo

Serbesa

Tabako

Halika rito

Tulungan mo ako

Sandali lang po

Kaunti lang

Tama na

Prutas

Masarap

Kumain na tayo

Buksan mo ang pinto.

Inglis lang ang salita ko.

Naintindihan ko

Sa harapan, likuran

Ngayon, ngayon din

Nagmamadali ako

Bilisan mo

Hindi ako nagmamadali

Mainit ako, Malamig ako

Yakapan mo ako

Puwede bang isara (buksan)

Gutom, uhaw, inaantok

Marami akong ginagaw

Saklolo! Sunug!

Maari mo akong tulungan?

Hinahanap ko si .....

Ikinalulungkut ko

Ako ang may kasalanan

Ano ito sa ...

Papaano mong sasabihan

Ano kaya ang gagawin ko?

Iniistorbo ako (kami)

Alis diyan

Tatawag akong pulis

Ninakaw ang aking ...

Iniwan ko ang aking pitaka

Nakalimutan ko ang aking...

Ipinikikilala ko si ....

Ikinagagalak kitang makilala

Ikaw ay maganda/pangit

Mahal kita/Iniibig kita.

Mahal /Iniibig din kita.

Tamaan ka sana ng kidlat

Aray!