List of Prayers

 
Prayers 1
  bullet Prayers 2
  bullet Rosary
  bullet Station of the Cross

 

Andro's Main Page

 

 

(Tinipun nang Alejandro S. Camiling cambe nang Teresita Z. Camiling. Compiled by Alejandro S. Camiling, CPA with Teresita Z. Camiling, BSE, MA)

 

Ing Sakripisyu Ning Misa
(The Sacrifice of the Mass)


Balang Christiano dapat nang damdaman ing pamangaibugan king kaligtasan.
Alang kaligtasan nung alang Krus, at nung alang Misa, ing Krus e ya malyaring biayan o papanatilyan.
Ing Apostol a alang Misa ala yang pangapalyari.
Metung ya waring sakripisyu ing tumagun king Misa? BakIt, nanu wari ing panayan? Manenaya ka waring magsilbi king maragul nang Sakripisyung Christo, nung e mu idagdag ing malati mung sakripisyu,ika a kayang tala-tuki?
Tipunan yu ing aldo-aldo yung pamagsakripisyu.
Ing kasalanan ning kekong siyudad.
Ing kapagnasan  ning kekong Paroko.
At ibili yo ngan king altar.
At ing sakripisyu ning Ginu maging keka.
At kapamilata’na ding kaladwa, panamdaman da ing kekang makabaldugan a pamag-sakripisyu anti mong apostol.
Kambe na ning Pari.
Kambe na ning Santa Iglesya.
Kambe nang Christo.Tukyan ye ing Misa.
Iti buklura’nakatamu, antimo ngeni iti, king metung a lipunan: maging metung tamung pusu ampon metung mung kaladwa; akilala tamu king kapamilita’na ning Binyag, maging kayanib dakatamu ding “taung banal” meyaus makapamisan king Ginu ban samban Ya “king lagyu nang Christo”. Detang mumunang serbisyo isadya no ring kekatang pusu ban makirandam mitmung kapakinabangan king mensahi a iparandam ning ginu kekatamu ngening aldo iti.
(Talakad ta ngan ban ibie tamu ing kagalangan king mayayakit tamung pari. Ya ing pekakatawa’na ning  sinubling mebie Ginu, dinatang ngening aldo iti busal ding kayang lelangan ban idala nakatamu king Ibpa.)
Pamuklat A Dalit
(Opening Hymn)
“KANG CHRISTONG GINU”
(SABLA)
Kang Christong Ginu at Ari
Ning yatu st ning banwa,
Puri’t salamat babie mi,
Lugud at pamanyamba.
Luid ya ing pamag-ari Mu,
Karing sablang lelangan,
King kekang Kayarian, Ginu,
Karin ing kaligtasan.
Keka’t king Santa Iglesya,
Tula mi’t kasakitan,
Iyayain mi ngan Keka,
Ngenit’t kapilan paman.

MANIMUNA.  (Siklaud ta ngan para karing pamuklat a panalangin king libis ning Altar.)
PARI. King Lagyu ning Ibpa, ampon  ning Anak, ampon Espiritu Santo. Amen. Ume ku king altar ning Dios.
SABLA. KING DIOS, A PALIGAYA KING KAYANAKAN KU.
PARI. Ing kasaupan tamu atiyu king lagyu ning Ginu.
SABLA. A MENGAWA KING BANWA’T LABWAD.
Akung palpikasala, magkumpisal  ku king Dios a Mayupaya, kang Santa Mariang kapilan man Birhen , kang San Miguel Arkanghel, San Juan Bautista, karing Santos Apostoles Pedro at Pablo, karing sablang Santos, ampon kekayu kapatad, uling mikasala kung bina king isip, amanu at dapat, MIKASALA KU, MIKASALA KU, MIKASALA KUNG BINA, Ulinita, ipanigapu ku kang Santa Mariang kapilan man Birhen, kang San Miguel Arkanghel , San Juan Bautista, karing Santos Apostoles Pedro at Pablo, karing sablang Santos, ampon kekayu  kapatad , ipanalangin yu ku king Dios a Ginu tamu. 
SABLA. ING MAYUPAYANG DIOS PAKALULWA’ NAKA, AT KING PANGAPATAWAD NING KASALANAN MU, IDALA NAKA KING BIE ALANG ANGGA.
PARI. AMEN
SABLA. AKUNG PALPIKASALA,  / MAGKUMPISAL KU KING DIOS A MAYUPAYA  / KANG SANTA MARIANG KAPILAN MAN BIRHEN, SAN M IGUEL  ARKANGHEL, SAN JUAN BAUTISTA, / KARING SANTOS APOSTOLES, PEDRO AT PABLO, / KARING SABLANG SANTOS , / AMPON  KEKA PADRE / ULING MIKASALA KUNG BINA / KING ISIP, AMANU AT DAPAT, / MIKASALA KU, / MIKASALA KU/ MIKASALA KUNG BINA.  ULINITA, IPANIGAPU KU KANG SANTA MARIANG KAPILAN MAN BIRHEN, KANG SAN MIGUEL ARKANGHEL , / SAN JUAN BAUTISTA , / KARING SANTOS APOSTOLES, PEDRO AT PABLO, / KARING SABLANG SANTOS, / AMPON KEKA PADRE, IPANALANGIN YU KU KING DIOs A GINU TAMU.
PARI. Ing Mayupayang Dios pakalulwa’ nakayu,  at king panga-patawad da ring kasalanan yu, idala na kayu king bie alang angga.
SABLA. AMEN.
PARI. Ing kapanupayan, panga-kalag, at panga-patawad ding kekatamung kasalanan ipagkalub na kekatamu ning Mayupaya at Mapamakalulung Ginu.
SABLA. AMEN.
PARI. O Dios balikdan Mu kami at dinan Mu keng bie.
SABLA. AT ING BALAYAN MU TUMULA YA KEKA.
PARI. Pakit Mu kekami,O Ginu, ing pakalulu Mu.
SABLA. AT IBIE MU KEKAMI ING KALIGTASAN.
PARI. Ginu, pakirandaman Mu ing panalangin ku.
SABLA. AT MIRAS KEKA ING AKLIS KU.
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA.  AT KEKA  ANTIMURIN.
MANIMUNA. (Talakad ta ngan)
INTROITO
(Kyrie)
(Ing manimuna o Tala-Panalese malyari neng basan ing Introito king Misal)
MANIMUNA. Antimong taung makasalanan mau king Dios, purian taya ing ginu ing e mayayakit tamung pari. Yamu kabud ing makataid kekatamu king Ibpa.
PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. GINU, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. CHRISTO, PAKALULU.
PARI. Christo, Pakalulu.
SABLA. CHRISTO, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.
SABLA. GINU, PAKALULU.
PARI. Ginu, Pakalulu.
GLORIA
MANIMUNA: Ding mikabus a tau purian de ing Ibpa at Christo a nung nu kapamilita’ Na linigtas nakatamu.
PARI. Ligaya king Dios king kakatas-katasan .
SABLA. AT KING LABWAD KAPAYAPAN / KARING TAUNG MAYAP A PILUBLUBAN. / PUPURIAN DAKA. / PARANGALAN DAKA, SASAMBAN DAKA , PASALAMATAN DAKA, / PAULI NING MARAGUL MUNG LIGAYA, GINUNG DIOS, ARI NING BANWA, DIOS IBPANG MAYUPAYA, / GINU, ANAK A BUGTUNG , JESUCHRISTO, / GINUNG DIOS, / CORDERO NING DIOS, ANAK NING IBPA, / IKANG MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, / PAKALULWAN MUKAMI, / IKANG MILALAKO KING KASALANAN NING YATU / TANGGAPAN MU ING PANALANGIN MI, / IKANG MAKALULUK WANAN NING IBPA, / PAKALULWAN MU KAMI, / ULING IKANG BUKUD  KASANTUSANTUSAN / IKANG BUKUD GINU, IKANG BUKUD KATAS-KATASAN, / JESOCHRISTO, KAGUM NING ESPIRITU SANTO / KING LIGAYA NING DIOS IBPA. AMEN.
PARI. Ing Ginu manatili Ya kakayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
KOLEKTA
(Collect)
MANIMUNA. ( Ing Pari “Kolekta” na la ding kayadwanan tamu itangan ban idaun na la king Ibpa kapamilitan nang Jesochristo king Banal a Espiritu.)
PARI. Per omnia saecula seaculorum.
SABLA. AMEN.
EPISTOLA
(Epistle)
MANIMUNA. (Ngeni ding kekatamung pusu makasadya nong tanggap king mensahi ning Dios. Kapamilitan na ning pamamasa king Banal a Biblia, ing Santa Iglesya atutu na kekatamu nung ninu ing Dios, nung nanu ing gewa na, nung nanu ing daptan na para kekatamu, at nung nanu ing imbut nang ipagawa kekatamu antimong kayablasan king dapat na kekatamu. Ing Santa Iglesya papasyag nala ding amanung ipatungkul ning Dios kekatamu king Banal a Kasulatan.)
(Lukluk ta’ pu at makirandam karing amanu ning Dios.)
(Pupusa’na ing pamamasa.)
 Deti ilang banal a amanu.
SABLA. SALAMAT KING DIOS.
(Ing manimuna o Tala-Panalese malyari neng basan ing GRADUAL  king Misal.)
MANIMUNA.(Ding kekatamung pusu ipasiwala ra ing kapasalamatan karing amanu ning Dios a mipasyag king Banal a kasulatan, at masayang tanggapan makapauna ing mayap a balita. A ume tamung damdaman.
DALIT
(Intermediate chant (Gradual)
Alleluia, Alleluia, Alleluia
Ding utus Mu Ginu
Kabang aldo gunaman ku;
Aslagan me ing isip ku,
Ban akilala ing kaburian mu,
Aleluia,  Alleluia, Alleluia.
EBANGHELYO
(Gospel)
MANIMUNA. (I Christo mismu ya ing magsalita kekatamu kapamilitan na ning Ebanghelyo.) Talakad ta ngan pu ban galangan taya ing Ebanghelyo.
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
PARI. Pamamasa king Santong Ebanghelyo agpang kang….
SABLA. LIGAYA KEKA, O GINU.
SABLA. KAPURIAN KEKA, O CHRISTO.
MANIMUNA. (Lukluk tamu layun makirandam king sermon o aral. ) Ing Pari, king lagyu naming Santa Iglesya, masala’no ding amanu ning Dios at iyalimbawa nala king salukuyan tamug bie.)
Kaibat Ning Sermon
MANIMUNA. (Antimong pakibat king mensahi ning Dios, matula tamung magtantung maging matapat king kekatamung Kasalpantayanan antimong Catoliko at king banal a grasyang tinggap tamu king Binyag, kapamilata’na ning pamamuge king Credo.)
Talakad tamu ngan ipasiwala ing kekatamung kasalpantayanan.
CREDO
(Creed)
PARI. Sasalpantaya ku king metung a Dios.
SABLA. IBPANG MAYUPAYA. / MENGAWA KING BANWA’T LABWAD / AT KING SABLANG MAYAYAKIT AT E MAYAYAKIT / AT KING METUNG  A GINU, I CHRISTO, / ANAK NANG BUGTUNG NING DIOS, / MIBAIT KING IBPA / BAYU PA KING SABLANG PANAUN. / DIOS IBAT KING DIOS / SALA IBAT KING SALA / DIOS A TUTU IBAT KING DIOS A TUTU, / MIBAIT E MEGAWA KASUSTANSIA NING IBPA: A KING KAPAMILITAN NA  MEGAWA ING SABLA / A KING ULI TAMUNG TAU, AT PAULI NING PANGAKABUS TAMU, / TINIPA YA IBAT BANWA . AT (makaruku)
MIKATAWAN YANG TAU / LALANG NING ESPIRITU SANTO / KING BIRHEN MARIA: AT MILYARI  YANG TAU, MIPAKU YA KING KRUS / PAULI TAMU  NAMAN, /  LINASA YA LALAM NANG UPAYANG PONSIO PILATO, AT MIKUTKUT YA. / AT SINUBLI YANG MEBIE KING KATLUNG ALDO / AGPANG KARING KASULATAN. AT MINUKYAT YA BANWA , MAKALUKLUK WANAN NING IBPA, / AT PASIBAYU YANG DATANG MIPNUNG LIGAYA, / BAN MUKUM KARING MABIE AMPON MENGAMATE. / AT ING KAYANG KAYARIAN ALANG KAPUPUSAN . / SASALPANTAYA KU KING ESPIRITU SANTO, GINU AT BABIE BIE / A MENIBAT KING IBPA AMPON KING ANAK, / A KAMBE NING IBPA AMPON ANAK MIYAGNAN MISASAMBAN AT MIPALIGAYAN; / A MENASBUK KING KAPAMILITAN DING PROPETAS. /AT KING METUNG A IGLESYA, SANTA CATOLICA  AT APOSTOLIKA . / PAPASYAG KU KING ATING METUNG A BINYAG / KING PANGA-PATAWAD DA RING KASALANAN, / AT PANAYAN KU ING PANGA-SUBLI RANG MIE DING METE, / AT ING BIE DATANG A ALANG ANGGA. AMEN.
PARI. Ing Ginu manatili Ya keka.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
PANALANGIN PANGMALDA
(The General Prayer)
(makatalakad)

PARI. Manalangin tamung taimtim king Dios, Ibpa mi a atiyu banwa ing anak mung I Jesochristo pengaku na, “Nanu mang adwan yu king Ibpa king lagyu Ku Ya ipagkalub na kekayu.” Pakirandman mu ing panigapu ra deting taung maldang manalangin a lahing biryan mung pinili.
SABLA. PAKALULU, O GINU, PAKALULU.
PARI. Para kaniting kapulungan at king mibilug a Santa Iglesya a makalaganap king metung a yatu.
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MU KAMI.
PARI. Para king Santo Papa, para king kekeng Obispo ….., karing pari at magpari at para karing sablang atiyu king serbisyo ning kekang banal a Iglesya.  
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MU KAMI.
Pari. Para king kekeng bansa, at kayang opisyales, ampon karing sablang bansa.
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MU KAMI.
PARI. Para karing kekeng pengari, kamag-anak dinapat mayap kekami, at kakaluguran, antimurin karing kalulu, at ating kapanandaman.
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MU KAMI.
PARI. Para karing kapatad ming makakawani king kasalpantayanan, para karing e Catolico at para karing sablang manandaman kasakitan pauli na ning Kasalpantayanan Catolico.
SABLA. GINU, PAKIRANDMAN MU KAMI.
PARI. Para king (kapagnasan pangmalda niting kapulungan …. e.g. kapayapan, panyulung ning kabiayan….)
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MUKAMI.
PARI. Para karing pakamalan ming meangu na bie, ban salubungan mula king kakarinan banwa sidya nang Jesochristo karela.
SABLA. GINU, PAKIRANDAMAN MU KAMI.
PARI. Ngeni adwan tamu ing sarili tamung kapagnasan. (Iyapse tamung tahimik king lub tamu.)
PARI. Pakirandaman mu iting kekeng panalangin at ipagkalub Mu ing saup Mung mibiebie ke king kabanalan ban misan a aldo akamtan mi ing ligaya Mung alang angga king uli nang Christong Ginu mi.
ING PAMAGSADYA KING DAUN
MANIMUNA. I Christo kapamilata’na ning Pari, ulita Na ing gewa Na king Tawling Apunan, inyang kuma Yang tinape. Kapamilata’na niting tinape at alak a milalarawan kekatamu, itamu daraun tala king Dios ding kekatang sarili at ing mabilug a lelangan, para king pangasaplala Na, Inya kawani tala ding kekatang pusu king anggang panga-ugne king kasalanan at keting yatu.  Ban keta maging marapat tamu kaniting maragul a pamagdaun a maganap kaniting Konsagrasyon.
(Pasilukluk ta ngan pu. Kabang darala do ding tinape at alak king altar ikanta taya :)
“O ARING MASIKANAN”
O Aring masikanan
Ginu ming sasamban
At kekami linalang
Ain mi tanggapan.

Keke pung kasalanan
Kekang patawaran
At ing meto katawan,
Kekang patnubayan.

Binie Katawan Mung mal
At Daya Mu bibu,
Ba’keng mipatawaran,
Jesus mal ming Ginu.

King dalise ming lugud,
Daraun ing Misa;
Bie mi Keka pasakup
Pusu mi’t kaladwa.

ORATE FRATRES
PARI. Manalangin kayu, kapatad ban ing kaku at kekayung daun matanggap ya arapan ning Dios Ibpang Mayupaya.
SABLA. TANGGAPAN NE SA NING GINU ITING DAUN KARING GAMAT MU, KING IKAPURI AT IKALIGAYA NING KAYANG LAGYU, AT KING KEKENG IKASAPLALA AT NING MABILUG NANG SANTA IGLESYA.
SEKRETA
PARI. …. Per omnia saecula saeculorum.
SABLA. AMEN.
MANIMUNA. (Talakad ta ngan para king panalangin babo ning Daun)
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN
PARI. Yatna yo ring pusu yu.
SABLA. MAKAYATNA NO KING GINU.
PARI. Pasalamat ta’king Dios a Ginu tamu.
SABLA. ITI KARAPATDAPAT AT MATULID.

SANCTUS
SABLA. SANTO, SANTO, SANTONG DIOS A GINU DING EHERSITOS / MIPNU YA ING BANWA AT ING LABWAD KING KEKANG LIGAYA. / HOSANA KING KAKATASKATASAN. / NUAN YA ING DARATANG KING LAGYU NING GINU. / HOSANA KING KAKATASKATASAN.
DALIT
Santo, Santo, Santong Dios
Dios alang kamatayan,
Banwa’t labwad
Mipnu king ligaya,
Puri Keka,O Ginu.
1.Salamat, Ibpa at puri kang Jesus,
Daya Na kinabus na kami,
Banwa’t labwad….
2. Salamat, Ibpa at puri kang Jesus,
Idala Na kami king banwa,
Banwa’t labwad….
3.Salamat, Ibpa at puri kang Jesus,
King arap Mu mamilatan Ya.
Banwa’t labwad….
MANIMUNA. (Siklaud ta’ngan bilang kagalangan king peka Sagradung Misterio ngeni maganap.)
CONSAGRASYON
(Consecration)
MANIMUNA. (King pangatas na ning Hostia)
GINU KU AT DIOS KO.
Ing Ginu; purian ye at ipaigit Ye
GINU KO AT DIOS KO.
PANALANGIN KING SARILING PAMAGSAKRIPISYU KAMBE NANG CHRISTO.
SABLA. KABANAL-BANALAN A IBPA – tinubud Me ing pakamalan mung Anak , Jesochristo, ban ibalik Na la Keka detang melili.
Sasamban mi Ya ngeni ing tune manatili keni king altar.
Ya dinusta Na ing Kayang sarili at biryan nang tanggap king kamatayan, wa, king kamatayan babo na ning Krus. Iti kailangan nang ipag-pakasakit ban atayid nong pasibayu king sadyang karinan luwal na niting yatu papunta king Gloria Mu.
Ulina niti, anting pamigaganaka king Misterio ning Kayang Pangamate; Ing banal nang Pamaylasa, ing makapagmulalang Pangasubling Mebie, ing maligayang pamaitas na banwa, ikami, a kekang banal a lelangan, daraun mi king Divinong Kayarian Mu ing banal a tinape ning alang anggang bie at ing kalis ning alang anggang kaligtasan.
Tangapan mu naman, kabanal-banalana Ibpa, ing pamag-daun a gewa mi karing sarili , king pamaki-ugne king kekang anak. Ipangaku mi antimo ya ing paimate alang-alang king kabanalan, king pamagkait at makayatung pamagnasa at tukyan ya ketang bayung bie a mitmung kabanalan ampon lugud.
PANALANGIN PAMUPUS KING KAPASALAMATAN
MANIMUNA. (I Christo inau’Na ing kakamal-kamalan Nang Kawatan kambe ning mabilug a lelangan king Ibpa, ban keta atuparan da ing parasnan da, ing parasan ning karelang pangalalang; ban munye dangalan ampon tula king Dios Ibpa, kapamilata’nang Christo, kagun nang Chrsto, at kang Christo.
(Ing dalit magmula ya potang ing pari sabya’na; Nobis quoque pecatoribus.)
SABLA. PURI’T DANGALAN KEKA
GINUNG DIOS, AT KANG JESUS, KING IGLESYA, MESIKAN TA’NGAN LUBUS
MANGGA MAN KING ALANG ANGGA.
PARI. Per Ipsum, at cum  ipso…. Per omnia saecula saeculorum.
SABLA. AMEN.
MANIMUNA. (Talakad ta’ngan ban pangadyan taya ing Panalangin ning Ginu.)
PARI. Manalangin tamu: Miusukan karing makaligtas a kautusan, at maniawad king aral ning Dios, mangangas tang sabyan:
SABLA. IBPA MI ATIKA BANWA / MISAM BAN YA ING LAGYU MU / DATANG KEKAMI ING KAYARIAN MU; / MIPAMINTUWAN ING LUB MU / KETI SULIP ANTI BANWA. / ING KAKANAN MI KING ALDO-ALDO IBIE MU KEKAMI KING ALDO NGENI; / AMPON IPATAWAD MO KEKAMI / DING UTANG MI KEKA / ANTI ING PAMATAWAD MI KARING MIKA UTANG KEKAMI; / MANGA E MU KE IPASAUL KING TUKSU, / NUNE IKABUS MU KAMI KING MAROK.
PARI. Ikabus Mukami,O Ginu, king sablang marok, milabas, kasalukuyan, at paintungul, at king pamamilata’ning Santa at maligayang Maria, kapilan man birhen a Indu ning Dios, kambe ding kekangbanal a Apostoles, Pedro at Pablo, ampon I Andres at ding sablang santos, ipagkalam Mu kekami ing grasya Mu ban king kasaupa ning kekang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, king ulina murin ning ginu ming Jesochristong Anak Mu, Dios a mabibie at mag-ari kambe Mu king kamemetungan ning Espiritu Santo mangga man king alang angga.
SABLA. AMEN.
PARI. Ing kapayapan ning Ginu manatili sa kapilan man kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
AGNUS DEI
MANIMUNA/SABLA. KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, PAKALULWAN  MU KAMI.
KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN NING YATU, PAKALULWAN MU LA,O.
KORDERO NING DIOS, A MILALAKO KING KASALANAN ING YATU, IBIE MU KEKAMI ING KAPAYAPAN.
Dalit:
Jesus ko, Ikang mamatawad king yatu, Malunus, ka kekami.
Mie ke sana Keka at Kekamu
Jesus ko, Ikang mamatawad king yatu,
Malunus ka kekami.
Uling ning lugud Mu, mebie kami
Jesus ko, Ikang mamatawad king yatu,
Malunus ka kekami.

PAMAKINABANG
MANIMUNA. (Siklaud tamu anting kapagsadyan para king banal a Pamakinabang.)
PARI. N’yo, Ing Kordero ning Dios, N’yo,
Ing milalako king kasalanan ning yatu:
SABLA. GINU, E KU MATAMPANG LUNGUB KA LALAM NING KAKUNG BUBUNG, DAPOT IGKAS MY N’YA MU ING AMANU AT KUMAYAP YA ING KALADWA KU.
(makatatlung ukdu…)
Dalit:
“O JESUS KO”
O Jesus ko, maniwala ku Keka,
Kening altar ing manatili Ka;
Babie ing mal mung Katawan at Daya,
Karening anak mung migbayu na.
Karening anak mung migbayu na.
O Jesus ko, e’ku karapat-dapat,
Tanggapan ke iting king bie lunas;
Jesus kung mal kaluguran kung tapat,
Kaladwa ku isadia Meng ganap,
Kaladwa ku isadia meng ganap,
O Jesus ko, ika ing tune grasya,
Uling mie ya itang mangan Keka,
Keni Jesus…. Kening kakung kaladwa,
Manatili na Kang alang angga.
Manatili na Kang alang angga.
MANIMUNA. (Masa king Misal – tungkul king Pamakinabang)

KAIBAT NING PAMAKINABANG
MANIMUNA. Iting pangadi ya ing “Panalangin Kaibat Mengan”, Pasalamat tamu king Dios para king grasyang ibat banwat a binie Na ban ilako Na kekatamu ing pamagkait at alilan nang tune lugud.)
(Talakad tamu para king panalangin a kapasalamatan kaibat ning Sagradong Pamangan.)
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
PARI. …. Per omnia saecula saeculorum.
SABLA. AMEN.
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu,
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
(makasiklaud)
PARI. Bendisyunan na kayu ning Mayupayang Dios, Ibpa at anak at Espiritu Santo.
SABLA. AMEN.
PAMITUBUD
PARI. Ume ko king kapayapan, Meyari ne ing Misa.
SABLA. SALAMAT KING DIOS.
(Nung ing Misa atin yang bendisyun tumba.)
PARI. Ing Ginu manatili Ya kekayu.
SABLA. AT KEKA ANTIMURIN.
PARI. Purian taya ing Ginu.
SABLA. SALAMAT KING DIOS.
Dalit:
“DIOS IBPA, PUR’T TULA”
Dios ibpa, puri’t tula
Ing babie mi Keka
King tau kapayapan ngeni’t kapilan man.
Koro
O Banal a Trinidad
Ilang atlung personas
Metung ing panga Dios da,
King pusu misamban la,

At Keka Christong Jesus,
Anak Bugtung ning Dios
Jesus, aring milanian
Minie kaligtasan.
O Banal a Trinidad….
O Espiritu Santo
Banal a Regalu
Ikang bie at sikanan
Kening kekang keinan
O Banal a Trinidad…..
 
                         


 

About the Authors:

Andro and Tess Z. Camiling are conscientious students and researchers of Kapampangan history, language and culture. They wrote “ Pampanga: History and Culture", "Pampanga: Towns and Barangays", "The Province of Pampanga and Its People” and other articles including “Malay Relation With Kapampangan Language and Culture” , "Spanish Relation With Kapampangan Language and Culture", biographies of sixteen (16) famous Kapampangan and the history of the towns of Apalit, Lubao, Masantol, Mexico, Minalin, San Fernando, San Simon and Santo Tomas of the Province of Pampanga, Philippines. Andro is a true-blue Kapampangan based in California USA where he is employed as an accounting/financial director at the University of Southern California in Los Angeles and practices his CPA profession as a management and tax consultant. His wife and co-author of the aforementioned articles, the former Teresita Manalansan Zuniga of Lubao, Pampanga, Philippines is a public school teacher in Pasadena, California. Both of them are dedicated socio-civic-religious leaders in their community and served as long-term presidents of their town non-profit charitable organizations in the USA.