List of Prayers

 
Panalangin Bayu Mangumpisal
  bullet Palatuntunan Qng Pamagcumpisal
  bullet Pamanising Casalanan
  bullet The Rosary
  bullet Station of the Cross
  bullet The Mass

 

Andro's Main Page

 

 

(Tinipun nang Alejandro S. Camiling cambe nang Teresita Z. Camiling. Compiled by Alejandro S. Camiling, CPA with Teresita Z. Camiling, BSE, MA)
PANALANGIN BAYU MANGUMPISAL
(Prayer Before Confession)

O Dios co, saupan mu cu ba cung aquit ampon aquilala ing cabilian ning canacung caladua qng mitmung catapatan ampon cababan, ban macagawa cung matapat ampon mitmung catutuan a pamangumpisal. Dinan mu cung tune pamanisi qng canacung casalanan. Caibat, capamilata’na ning Quecang pakalulu, ibie Mu cacu ing Quecang pamamatawad, ing Quecang gracia, ampon ing Quecang lugud. Alang-alang qng alang anggang carapata’nang Jesuchristong Cacung Tala-Pagligtas. Amen.

PALATUNTUNAN QNG PAMAGCUMPISAL
(Procedure in the Confessional)

(Cabud biclat ne ing awang ning Pari, magumpisa ca at sabian mu.)

"Bendiciunan mu cu Padre, Ati nang .... paruminggu, o pabulan (sabian mu ing ustung panaun).... manibat iniang tauli cung pamangumpisal. Pamarsalanan cu ing canacung sarili caring macatuquing casalanan."

(Caibat sabian mu ngan ing casalanan mu at nung mecatapilan mu depatan. Cayari mong sinabi ding quecang casalanan, cailangan mung sabian:)

"Uli da reti at ding anggang casalanan ning bie cung milabas tutu cung pagcalungcutan."

(Caibat manaya ca at ing Pari ibie na ing cailangan a usuc ampon carampatan a parusa caring salang depat mu. Cabang babie na ning Pari ing Pamamatawad pangadian me ing:)

PAMANISING CASALANAN

Ginu cung Jesuchristo, Dios ampon taung tutu, maquirapat manga timbus cacu: Sisian cu manga pagbitlan masaquit qng lub cu ing salang depat cu, uling icang Dios cung lacuas caluguran manga palalu cu qng sablang nanu, inia pin tatantu cung matibe, qng e nacu miuman paliuas Queca, nung saupan mu cu qng mal a gracia mu, ampon lisian cung irayu ing sablang macawili qng pamicasala cu: tatantu nacu mang mangumpisal, ampon tuntunan cu ing utus ning Padreng calili mu qng sablang casalanan a depat cu; ibat qng aldo ngeni, yayawad cung patawad queca layun naman maniwala cung masaquit qng e’mu cu salanan patawaran uli ning pamailasa at pangamate mu qng Cruz. Amen.

(Caibat luwal ca qng compiciunario at daptan mu ing parusang binie na queca ning Pari.)

Acung palpicasala, magcumpisal cu qng Dios a Mayupaya, cang Santa Mariang capilan man Birhen, cang San Miguel Arcanghel, San Juan Bautista, caring santos Apostoles Pedro at Pablo, caring sablang Santos, ampon quecayu capatad, uling micasala cung bina qng isip, amanu at dapat, MICASALA CU, MICASLA CU, MICASALA CUNG BINA, Ulinita, ipanigapu cu cang Santa Mariang capilan man Birhen, cang San Miguel Arcanghel, San Juan Bautista, caring santos Apostoles Pedro at Pablo, caring sablang Santos, ampon quecayu capatad, ipanalangin yu cu qng Dios a Ginu tamu.

I

 

About the Authors:

Andro and Tess Z. Camiling are conscientious students and researchers of Kapampangan history, language and culture. They wrote “ Pampanga: History and Culture", "Pampanga: Towns and Barangays", "The Province of Pampanga and Its People” and other articles including “Malay Relation With Kapampangan Language and Culture” , "Spanish Relation With Kapampangan Language and Culture", biographies of sixteen (16) famous Kapampangan and the history of the towns of Apalit, Lubao, Masantol, Mexico, Minalin, San Fernando, San Simon and Santo Tomas of the Province of Pampanga, Philippines. Andro is a true-blue Kapampangan based in California USA where he is employed as an accounting/financial director at the University of Southern California in Los Angeles and practices his CPA profession as a management and tax consultant. His wife and co-author of the aforementioned articles, the former Teresita Manalansan Zuniga of Lubao, Pampanga, Philippines is a public school teacher in Pasadena, California. Both of them are dedicated socio-civic-religious leaders in their community and served as long-term presidents of their town non-profit charitable organizations in the USA.