List of Prayers

 
Ibpa Mi
  bullet Ing Bapu Maria
  bullet Ligaya Qng Ibpa
  bullet Panalangin Bayu Mangan
  bullet Panalangin Caibat Mengan
  bullet Sasalpantaya Cu
  bullet Pamanisi
  bullet Pamagdaun Qng Abac
  bullet Pamagdaun Qng Quecang Aldo
  bullet Bapu Reyna
  bullet More Prayers
  bullet The Rosary
  bullet Station of the Cross
  bullet The Mass

 

Andro's Main Page

 

 

(Tinipun nang Alejandro S. Camiling cambe nang Teresita Z. Camiling. Compiled by Alejandro S. Camiling, CPA with Teresita Z. Camiling, BSE, MA)
IBPA MI
(The Lord's Prayer)

Ibpa mi, ati Ca banua, Misamban ya ing Lagiu Mu. Datang quecami ing Cayarian Mu. Papamintu Mu ing Lub Mu, queti sulip anti banua. Ing cacanan mi aldo-aldo. Ibat carin subli Ya naman queti, Ibie mu qng aldo ngeni, ampon ipatawad Mu quecami ing utang mi Queca. Anti ing pamamatawad mi caring mica-utang quecami.  Manga e mu que pasaul qng tucsu, Nun'e icabus Mu cami qng sablang maroc. Yanasa (Amen).


ING BAPU MARIA
(The Hail Mary)

Bapu, Maria, mipmu ca qng gracia. Ing Ginung Dios atiu Queca;
Nuan ca caring sablang babai, at nuan Ya panaman ing Bunga ning Atian Mu i Jesus. Santa Mariang Indu ning Dios. Ipanalangin mu queng macasalanan Ngeni ampon nung camatayan mina. Amen.


LIGAYA QNG IBPA
(The Doxology)

Ligaya qng Ibpa, ampon qng Anac, ampon qng Espiritu Santo Antimo ing sadia rang ligaya ibat qng camumulan, Ngenit capilan man mangga man qng alang angga. Amen.


PANALANGIN BAYU MANGAN
(Grace Before Meals)

Qng lagiu ning Ibpa.... Bendiciunan mu cami, O Ginu at ining Quecang graciang ume ming tanggapan uli ning lugud Mu, capamilata'nan Christong, Ginu mi. Amen.


PANALANGAN CAIBAT MENGAN
(Grace After Meals)

Pasalamat cami, O Ginu, qng anggang graciang tinggap mi pauli ning lugud Mu, Capamilata'nang Christong, Ginu mi. Amen


SASALPANTAYA CU
(Apostles' Creed)

Sasalpantaya cu qng Dios a Ibpang Mayupaya yang tutu; Mengawa qng banwa ampon qng labwad Sasalpantaya nacu man qng Anac nang Bugtung i Jesuchristong Ginu tamu. Quigli Ya lalang ning Espiritu Santo; Mibait Ya cang Santa Mariang Birhen; Linasa Ya utus nang Poncio Pilato; Pinacu Re qng Cruz; Mete Ya; Quitcut de at tinipa Ya qng Impiernos; Inyang catlu nang aldo sinubli Yang mebie; Pepaitas Ya banwa. Macalucluc Ya wana'ning Dios Ibpang Mayupayang tutu. Mucum caring mebie ampon caring mengamate. Sasalpantaya cu qng Espiritu Santo, Qng Santa Iglesia Catolica; Qng pamisamac ding Santos; Qng cabatingan ning kasalanan; Qng pangasubli rang mie ding catawan ding sablang tau ampon qng bie alang angga. Amen.


PAMANISI
(Act of Contrition)

O Dios co, Sisisian cung taimtim qng pusu ing sablang pamicasala cu Queca, At masucal cu lub caring anggang casalanan cu uling pitatacutan cung mabating ya ing Ligaya Banwa at camtan cu ing lasa qng impierno, Dapot migit qng sabla uling picasalanan Daca, Dios co, A mitmung cayapan at mangaintulid qng anggang lugud cu, Tatantu cung matibe, Qng saup ning Mal a gracia Mu, Ing icumpisal cung pamicasala tuntun qng parusa, At ibayu ing bie cu. Amen.


PAMAGDAUN QNG ABAC
(Morning Offering)

Misan delit na ning Salmista: "Daraun cu ing dapat cu qng Ari." Tutung maula ing magsilbi qng metung a Ari. I ain mu ing sabla mung dapat qng aldo aldo qng Ari a babie tula qng quecang cayanacan. Ganacan mula ding amanu na ning metung a Santong Castila: "E cu bisang maquipagobra qng metung a Ginu a ating camatayan." Suywan me ing Alang Camatayan a Ari ning Sablang Panaun, ing bucud mung mangaintulid qng egana-gana mung pamagtagulaling. Balang abac bayu maco para lungub qng pabrica, qng opicina, qng escuela o qng nanu mang obra idaun me ing aldo mu qng Dios qng capamilata'ning.


PAMAGDAUN QNG QUECANG ALDO
(Offering Of Your Day)

Para qng Ari ding sablang Panaun alang Camatayan at e mayayakit, para qng metung at bucud mung Dios mibie ing sablang capurian ampon ligaya mangga mang qng angga. Amen. Ginung Dios a mayupaya, a midala quecami qng camumula'na ning aldo iti, pasicnangan mu cami caniting aldo qng capamilata'ning quecang cabanalan, ban e que mabaldug qng nanu mang pamicasala, ban queta ing balang amanu mi, pamisip ampon dapat, magawa ngan agpang caring Banal Mung Cautusan. Capamilata'nang Jesucristong Anac Mu, a quecaming Ginu, a mabibie at sasacup cambe Mu cagum ning Espiritu Santong Dios, ngenit capilan man. Amen. Macayanib qng capamilatan ning gracia caring anggang macalub qng Quecang Iglesia mabilug a yatu, daraun mi Queca, Ginu, ing quequeng pangatau, ing quequeng pamirapat-dapat, ing quequeng pamisip, ing quequeng panamdam ampon capagnasan ban queta qng capamilatan da reti macasuyu cami qng lalu Mung icaligaya qng pangalabung na ning Quecang Cayarian. Pagnasan ming camtan ing anggang indulgencia a malyari ming tanggapan caniting aldo, antimong capaglarinan qng quequeng pamicasala. Amen.


BAPU REYNA
(Hail Holy Queen)

Bapu Reyna, Indung Mamacalulu, bie ampon yumu, manga panaligan mi, Bapu Reyna, icang ausan mi, iqueng pepalacuan a anac nang Eva; icang pangisnawan ming malalam, daralung que manga tatangis queni qng carinan ning lua. Ngamu na Reyna, Patulunan mi, balicdan mu cami caring mata mung mapamakalulu, ampon nung mapupus, pangalako mu queti sulip, paquit me quecami i Jesus, a bungang masampat ning atian mu.
O malugud ! O mapamacalulu!
O Santa Maria Birhen a mayumu!
Ipanalangin mu cami, O Santang Indu ning Dios.
Ba’ming apangaintuliran ing pangacu ning Ginu tang Jesuchristo.Mayupaya at alang anggang Dios, a nung nu capamilata’ning saup ning Espiritu Santo, asadia me ing catawan at caladua ning maligayang Birhen Indung Maria ban maging carapat-dapat nang tucnangan ning Quecang Anac; pagcalam mu qng icami a matula qng pamigaganaca Qea mananung capamilata’na mipangilag cami qng anggang salucuyan a carocan ampon qng alang anggang camatayan. Capamilata’na mu namang Jesuchristong Ginu mi. Amen.

 

About the Authors:

Andro and Tess Z. Camiling are conscientious students and researchers of Kapampangan history, language and culture. They wrote “ Pampanga: History and Culture", "Pampanga: Towns and Barangays", "The Province of Pampanga and Its People” and other articles including “Malay Relation With Kapampangan Language and Culture” , "Spanish Relation With Kapampangan Language and Culture", biographies of sixteen (16) famous Kapampangan and the history of the towns of Apalit, Lubao, Masantol, Mexico, Minalin, San Fernando, San Simon and Santo Tomas of the Province of Pampanga, Philippines. Andro is a true-blue Kapampangan based in California USA where he is employed as an accounting/financial director at the University of Southern California in Los Angeles and practices his CPA profession as a management and tax consultant. His wife and co-author of the aforementioned articles, the former Teresita Manalansan Zuniga of Lubao, Pampanga, Philippines is a public school teacher in Pasadena, California. Both of them are dedicated socio-civic-religious leaders in their community and served as long-term presidents of their town non-profit charitable organizations in the USA.